Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, δημιουργείται το κατάλληλο κλίμα και η σωστή ατμόσφαιρα ώστε οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά καθώς φροντίζουμε για τη συνεχή επίβλεψη και καθοδήγησή τους.

Juniors

​​Πρώτο μέλημά μας είναι να αγαπήσουν τα παιδιά την αγγλική γλώσσα μέσα από τραγούδια, παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες. Μεγάλη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης του προφορικού λόγου, με σταδιακή εισαγωγή και του γραπτού.

Η χρήση πραγματικών αντικειμένων και παιχνίδια ρόλων στην τάξη βοηθούν στην καλύτερη εμπέδωση του νέου λεξιλογίου και τα παιδιά ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τις νέες λέξεις και εκφράσεις που μαθαίνουν στα αγγλικά με ουσιαστικό τρόπο.

ESL Creative Learning

English Private Institute

Απώτερος σκοπός μας είναι οι μαθητές να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στα αγγλικά, καθώς και να αναπτύξουν θετικές αντιλήψεις για άλλους λαούς και πολιτισμούς. 

Με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα, οπτικοακουστικών μέσων και ειδικά επιλεγμένων διδακτικών βιβλίων, το μάθημα γίνεται ευχάριστο και δημιουργικό, ενισχύοντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον των μαθητών.